top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A RIEL Elektronikai Kft. kiemelt figyelmet fordít az ügyfelei és partnerei által megadott személyes adatok megfelelő kezelésére. A tudomásunkra jutó valamennyi személyes adatot bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelő módon kezeljük. Adatkezelési tevékenységeink önkéntes hozzájárulásokon alapulnak. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy részét jogszabályi megkötések alapján kezeljük vagy tároljuk.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE

Név: RIEL Elektronikai Kft.
Adószám: 12172171-2-41
Cégjegyzékszám: 13-09-073114
Székhely: 1139 Budapest, Röppentyű u. 24.
Telefon: +36 1 236 8090
E-mail: info@riel.hu
Honlap: https://www.riel.huhttps://www.pro.riel.hu/

ADATKEZELÉSEK

Honlap

A honlap használata során alkalmazott sütik (cookie)
A RIEL honlapjának (https://www.pro.riel.hu/) használata során a megfelelő szolgáltatás nyújtása és a technikai üzemeltetés érdekében a honlap úgynevezett sütiket helyezhet el a számítógépén, amelyek - az Ön hozzájárulása esetén - különböző technikai információkat továbbítanak a RIEL részére. Ezen technikai információk nem teszik lehetővé az Ön személyes azonosítását. Az alkalmazott sütik az Ön hozzájárulása esetén információkat biztosítanak a honlap üzemeltetéséhez. A sütik elutasításával a honlap bizonyos funkciói, illetve kényelmi szolgáltatások technikai akadályok miatt nem teljes körűen biztosítottak. A sütik kezelését lehetősége van saját böngészőjének beállításainál is módosítani.

Levelezések

A RIEL Elektronikai Kft. a hozzá beérkezett e-maileket legfeljebb 10 évig tárolja.​

​Személyes adatok tárolása, adatkezelés biztonsága

A kezelt adatok köre
A látogatók hozzánk érkező megkeresései kapcsán a következő személyes adatokat tároljuk: 
név, cégnév, város, e-mail-cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja
A kapcsolattartáshoz és segítségnyújtáshoz közvetlenül szükséges adatokat vesszük fel. Az adatokat minőségbiztosítási okokból elemezzük.

Az adatkezelés jogalapja
A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve 2 évig őrizzük meg.​​​

A RIEL és minden szerződött partnere kiemelten ügyel az adatvédelemre és az adatok biztonságos kezelésére. Megkeresésével hozzájárul, hogy az Ön legjobb kiszolgálása érdekében a területileg illetékes partnerünk részére továbbítsuk megadott adatait, hogy minél teljeskörűbb infromációkkal és szolgáltatásokkal láthassuk el Önt.

Jogszabályban előírt kötelező adatszolgáltatás esetén személyes adat kizárólag a hatóság által megjelölt jogszerű célból és csak a szükséges körben adható át a hatóság részére.

Az adatokat saját szervereinken és tárhelyszolgáltató által biztosított szervereken tároljuk. Minden olyan, a kockázatokkal arányos intézkedést megteszünk, amely biztosítja azt, hogy az adatokhoz kizárólag a jogosultak férhessenek hozzá, továbbá biztosítja az adatok sértetlenségét és megfelelő rendelkezésre állását. Ahogy eddig is, úgy ezután is mindent megteszünk a személyes adatok bizalmas kezelése és védelme érdekében.

Jogorvoslat

A RIEL megadott elérhetőségein jogában áll tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti azok módosítását, zárolását, törlését, valamint joga van az adatkezelési hozzájárulás visszavonására, ezeken az elérhetőségeken az adatkezeléssel kapcsolatban egyéb észrevételt is tehet.

Ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a RIEL-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a RIEL, az adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve akkor, ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi, joga van tiltakozni az adatkezelőnél.

Az adatvédelemmel kapcsolatban eljuttatott kéréseket, észrevételeket 15 napon belül megvizsgáljuk. Amennyiben 15 napon belül nem adunk tájékoztatást, vagy a tiltakozás kapcsán hozott döntéssel Ön nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 391 1400, www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A jelen tájékoztatóban nem rögzített adatkezelési kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

bottom of page