top of page

Comunello Facebook nyereményjáték játékszabályzata

 

A RIEL Elektronikai Kft. (1139 Budapest, Röppentyű utca 24., cégjegyzékszám: 01-09-352985 – továbbiakban Szervező) nyereményjátékot szervez 2021. augusztus 31. 10:00 órától 2021. szeptember 3. 23:59 óráig bezárólag.

 

1. Nyereményjátékban való részvétel feltételei:

- A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Facebook regisztrációval rendelkező személy, aki magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik.

- Valós Facebook profillal rendelkezik.

- A játék időtartama alatt a RIEL Elektronikai Kft. Facebook oldalán megjelenő posztban rögzítetteknek megfelelően cselekszik és az adott posztban meghirdetett feladatot teljesíti.

- Vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen játékszabályzatnak.

- Jelen játékszabályzatot elfogadja.

- Egy személy a játékban csak egyszer vehet részt.

 

A nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 

(a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bek.1. pont);

(b) a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont).

 

2. A játék leírása:

 

A Szervező a játékot a Facebook oldalán (https://www.facebook.com/rielkft) keresztül hirdeti meg.

A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a RIEL Facebook oldalán a játék lebonyolítására létrehozott posztban feltett kérdésekre, a poszt alá írt hozzászólás formájában helyesen válaszolnak.

 

3. Sorsolás és eredményhirdetés:

 

A Szervező az 5 fő Nyertest 2021. szeptember 7-én sorsolja ki a https://socialwinner.besocial.hu/ felület segítségével.

A Szervező a nyertes Játékosokat a Facebookon futó nyereményjáték alatti kommentben hirdeti ki, akiknek ezt követően 3 munkanapon belül a Szervező Facebook oldalával fel kell vennie a kapcsolatot üzenetben.

A Nyertesek a nyeremény átvételének pontos feltételeiről és határidejéről tájékoztatást kapnak. A nyeremény személyesen a cég székhelyén vehető át, illetve GLS futárszolgálattal történő kiszállítás is kérhető.

Amennyiben nem jelentkezik valamely Nyertes, vagy nem kerül(nek) átvételre a nyeremény(ek), úgy az érintett nyeremény(ek) újból kisorsolásra kerülnek szeptember 14-én.

 

4. Nyeremény, a nyeremény átvétele:

 

A nyeremény 5 db Comunello grafikával ellátott JBL hangszóró. Egy Nyertes csak egy nyereményre jogosult.

 

5. Egyéb rendelkezések

 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen szabályzatot.

 

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook nem vesz részt a játék szervezésében, ezért a játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a játékból eredő kötelezettségek alól.

 

A Játékos a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Kifejezetten elfogadja, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért, illetve, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

 

A Nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

 

A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi, járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.

 

A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható, másik nyereményre be nem cserélhető.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azokat a Játékosokat, akik nem felelnek meg a részvételi feltételeknek, illetve azokat, akik csalás útján próbálnak előnyre szert tenni a nyereményjáték során.

 

6. Adatkezelési hozzájárulás:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 7. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében alapján nyilatkozom, hogy a RIEL Elektronikai Kft. adatkezelési tájékoztatóját elolvastam, annak tartalmát megismertem és megértettem. Az adatkezelési tájékoztató alapján a játékban való részvételemmel hozzájárulok a megadott személyes adataimnak a RIEL Elektronikai Kft., mint Adatkezelő általi rögzítéséhez és kezeléséhez.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A COMUNELLO NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

 

A nyereményjátékon történő részvétellel a résztvevő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a RIEL Elektronikai Kft. a nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül a nyereményjáték végéig felhasználja és tárolja.

 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE

 

Név: RIEL Elektronikai Kft.

Adószám: 12172171-2-41

Cégjegyzékszám: 13-09-073114

Székhely: 1139 Budapest, Röppentyű u. 24.

Telefon: +36 1 236 8090

E-mail: info@riel.hu

Honlap: https://www.riel.hu

 

ADATKEZELÉSEK

 

A kezelt adatok köre

A nyereményjáték során a következő adatokat kezeljük: a játékos Facebookon regisztrált neve, a játékos Facebook profiljának linkje, a játékos Facebook profilképe, a játékos nyereményjáték felhívásban közzétett hozzászólása, a nyereményjáték feltételeinek teljesítése, illetve a nyertesek esetében a kiszállításhoz szükséges adatok.

 

Az adatkezelés célja

A megadott adatokat kizárólag a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokkal kezeljük, úgymint a pályázat érvényessége, a nyertesek azonosítása, kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás, nyeremények feladása/átadása, valamint a nyereményjáték pénzügyi elszámolása céljából.

 

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

 

Az adatkezelés időtartama

A nyereményjáték lebonyolítását követően az adatok törlésre kerülnek.

 

Személyes adatok tárolása, adatkezelés biztonsága

A RIEL kiemelten ügyel az adatvédelemre és az adatok biztonságos kezelésére. A személyes adatokat az Ön előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem értékesítjük és nem adjuk át, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően előírja. Jogszabályban előírt kötelező adatszolgáltatás esetén személyes adat kizárólag a hatóság által megjelölt jogszerű célból és csak a szükséges körben adható át a hatóság részére.

Adatkezelésre jogosult a https://socialwinner.besocial.hu/ Facebook nyertes alkalmazás, illetve a nyertes esetében adatkezelésre jogosult a nyeremény kézbesítését végző futárcég is (GLS General Logistics Systems Hungary Kft.).

Az adatokat saját szervereinken és tárhelyszolgáltató által biztosított szervereken tároljuk. Minden olyan, a kockázatokkal arányos intézkedést megteszünk, amely biztosítja azt, hogy az adatokhoz kizárólag a jogosultak férhessenek hozzá, továbbá biztosítja az adatok sértetlenségét és megfelelő rendelkezésre állását. Ahogy eddig is, úgy ezután is mindent megteszünk a személyes adatok bizalmas kezelése és védelme érdekében.

 

Jogorvoslat

A RIEL megadott elérhetőségein jogában áll tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti azok módosítását, zárolását, törlését, valamint joga van az adatkezelési hozzájárulás visszavonására, ezeken az elérhetőségeken az adatkezeléssel kapcsolatban egyéb észrevételt tehet.

Ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a RIEL-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a RIEL, az adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve akkor, ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi, joga van tiltakozni az adatkezelőnél.

Az adatvédelemmel kapcsolatban eljuttatott kéréseket, észrevételeket 15 napon belül megvizsgáljuk. Amennyiben 15 napon belül nem adunk tájékoztatást, vagy a tiltakozás kapcsán hozott döntéssel Ön nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 391 1400, www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A jelen tájékoztatóban nem rögzített adatkezelési kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

bottom of page